Page 1 - Layout 1
P. 1
safestata_teuxos 61_Layout 1 14/1/2014 2:40 μμ Page 1Ταχ. Γραφείο
ΚΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ


ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 61 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 10, 10561 ΑΘΗΝΑ
«Ημέρα Αποφοίτων – Τιμή στο Δάσκαλο»Ο
Σύνδεσμος Αποφοίτων Φι- δεσμοςΑποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Μια γυναίκα ήρεμη, γλυκιά, υπομονε-
λεκπαιδευτικής Εταιρείας Εταιρείας στο πρόσωπο των διευ- τική με μεγάλη αγάπη για τα μικρά
τις τελευταίες μέρες του θυντών, καθηγητών, δασκάλων και της διαβολάκια και η οποία με έκανε
Οκτωβρίου ή τις πρώτες του Νοεμ- νηπιαγωγών να δείξουμε τη μεγάλη να αγαπήσω κυριολεκτικά το σχο-
βρίου τιμά την Αρσακειάδα. Την κα- αγάπη και εκτίμηση όλων μας στους λείο.
θηγήτρια, την ακαδημαϊκό, την ανθρώπους που μας άνοιξαν ορίζον- Είναι ο δάσκαλος που έχει τονπρω-
ζωγράφο, την πολιτικό, την ιατρό, τες στη γνώση και τη μόρφωση, τι- τεύοντα ρόλο μετά την οικογένεια
την καλλιτέχνιδα, την δημοσιογράφο, μώντας τις κυρίες: Ατσαβέ στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του
την συγγραφέα, την ποιήτρια, την εκ- Παναγιώτα, Βαϊδάκη Ειρήνη, κάθε ατόμου. Είναι ο άνθρωπος που
δότρια, την μηχανικό, την μουσικό, Δρούκα-Παπαστασινοπούλου Αι- μας παίρνει από το χέρι και ανοίγει
την δημιουργό του Μουσικού Ομίλου κατερίνη, Κυριαζοπούλου Ευγε νία, διάπλατα την πόρτα στη μάθηση και
Εκάλης. Μαμάη-Φλάμου Τριανταφυλλιά, τη γνώση.
Με μεγάλο σεβασμό τιμούμε την Μπακανάκη Μαρίνα, Νικολοπού- Στους δασκάλους μας χρωστάμε σε
επαγγελματική αλλά και ανθρωπι- λου Αναστασία, Παρίση Σοφία, μεγάλο βαθμό την εξέλιξή μας αργό-
στική και κοινωνική δράση αποφοί- Πολυζοπούλου Αλεξάνδρα και τερα στην κοινωνία και μακάρι σε
των μας, οι οποίες πορεύονται στην Σαββιδάκη Δέσποινα . όλη την Ελλάδα να δίνουν τα φώτα
κοινωνία με βάση τα Αρσάκεια Σχο- Εκφράσαμετην ευγνωμοσύνη μας τους τόσο καταξιωμένοι δάσκαλοι
λεία, από όπου πήραν τις πρώτες σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα μας σαν εκείνους που είχαμε την τύχη να
κατευθυντήριες διαύλους ζωής. όταν μικρά παιδάκια αφήσαμε την μας υποδεχτούν και να μαςδιδάξουν
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί για προστασία του οικογενειακού μας στα Αρσάκεια Σχολεία».
μια ακόμη φορά ο ρόλος και η σημα- περιβάλλοντος για να βρούμε θαλ- Κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα στον
σία του Συνδέσμου Αποφοίτων Φι- πωρή στην αγκαλιά της πρώτης μας Σ.Α.Φ.Ε. και τους εκπαιδευτικούς
λεκπαιδευτικής Εταιρείας για τις ίδιες «κυρίας», πρώτης μας δασκάλας, που επιτελούν το μεγάλο έργο της
τις απόφοιτες που βρίσκουν στον πρώτης μας καθηγήτριας. διαπαιδαγώγησης άξιων μελλοντι-
Σ.Α.Φ.Ε. μια σταθερή αναφοράς, ένα Η μεγάλη αλλαγή στη ζωή ενός παι- κών πολιτών της χώρας μας, ευχό-
σημείο συνάντησης, ένα κέντρο αλ- διού είναι η στιγμή που φεύγει από το μαστε η καινούργια χρονιά που
ληλοϋποστήριξης χωρίς ηλικιακά σπίτι και αρχίζει να μοιράζεται και να ξημερώνει να συνεχίσει να μας οδη-
όρια. Οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι ανταγωνίζεται συνομήλικους. Για ένα γεί με τα δικά τους βήματα, τα βή-
στους δύσκολους καιρούς που δια- μικρό παιδί είναι συνήθως πολύ δύ- ματα των δασκάλων μας, στην
νύουμε, βιώνουμε ακόμη πιο επιτα- σκολο. Εκεί λοιπόν παίζει σπουδαίο Αξιοπρέπεια και την Ανθρωπιά. Είθε
κτικά την ανάγκη της συμπόρευσης. ρόλο ο δάσκαλος, ο οποίος θα βοη- ο δεσμός μεταξύ Αποφοίτων και
Η φετινή μας εκδήλωση την ημέρα θήσει το παιδί να ξεπεράσει τις δυ- Συνδέσμου να αποτελεί τον βασικό
της Αρσακειάδας ήταν αφιερωμένη σκολίες και τις αναστολές του. κρίκο της αλληλοεκτίμησης και αλλη-
στις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμί- Εγώ, μετά από τόσα χρόνια, θυμάμαι λοϋποστήριξης μεταξύ μας.
δων των σχολείων μαςπου ήταν και πάντα με πολλή αγάπη και ευγνωμο-
είναι ακόμα Διευθύντριες. σύνη την πρώτη μου δασκάλα στο Νονίκη Πέρδικα
«Είχαμε την τιμή και τη χαρά ο Σύν- δημοτικό. Τηνκυρία Ηρώ Κουτσάκη . Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε.

Ο Σύνδεσμός μας εδώ και πολλά χρόνια από τα περιορι- τροφίας που χορηγεί ο Σύνδεσμός μας σε αριστούχους
σμένα του έσοδα πληρώνει δίδακτρα μαθητών και μαθη- απόφοιτους φοιτητές για τη συνέχιση μεταπτυχιακών
τριών του Σχολείου μας. Οι οικογένειες των παιδιών σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Λόγω των σοβα-
αδυνατώντας να ανταποκριθούν στην καταβολή των διδά- ρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Σύν-
κτρων λόγω σοβαρών προβλημάτων οικογενειακών, δεσμος καλούμε όσα από τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα
επαγγελματικών και υγείας απηύθυναν έκκληση στο Σύν- και θα ήθελαν να συνεισφέρουν για το σκοπό αυτό να έρ-
δεσμό μας. θουν σε επαφή με τη Γραμματεία του Συνδέσμου. Στους εν-
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ήταν δυνατόν να αρνηθούν βοήθεια διαφερόμενους θα δοθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που
στις οικογένειες, οι οποίες άνευ της χορηγίας του Σ.Α.Φ.Ε. διαθέτει ο Σύνδεσμος και θα ενημερωθούν για τον τρόπο
θα απομάκρυναν τα παιδιά τους από το Αρσάκειο. Οι επι- οικονομικής συναλλαγής του Σ.Α.Φ.Ε. με το Ταμείο Διδά-
πτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών αλλά και στη μόρ- κτρων του Αρσακείου. Η δωρεά αυτή (ανεξαρτήτως ποσού)
φωσή τους θα ήταν μεγάλες. Η ικανοποίηση των αιτημάτων θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του Σ.Α.Φ.Ε. στη στήλη
αυτών τα τελευταία χρόνια λειτούργησε εις βάρος της υπο- των δωρεών με τη σύμφωνη γνώμη των δωρητών.
   1   2   3   4   5   6