Page 1 - Layout 1
P. 1
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
Τχ ρφ ί ο α.Γαε ΕΠ ΘΝΣ ΚΜ ΑΗΑ Επισκεφτείτε το siteμας www.safe.gr
ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ Κωδικός 015203 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 10, 10561 ΑΘΗΝΑ - Tηλ. & fax: 210-3234340 - e-mail: sa-fe@otenet.gr - ΕΤΟΣ 18ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 70 - AΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
Τα επαγγέλματα που χάνονται


στο πέρασμα του χρόνου….Στην εποχή που ζούμε βρισκόμαστε στη δίνη Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας συντείνει Η τεχνική του μεταξω-
μεγάλων εξελίξεων και ανατροπών. Οι οικονομι- στον αποκλεισμό πολλών εργαζομένων, λόγω τού κορδονιού, της φούν-
κές εξελίξεις τουλάχιστον στη χώρα μας, είναι δυ- των μεγάλων συγχωνεύσεων και εξαγορών των τας, οι μεταξωτές κλωστές
σοίωνες με άγνωστο το αποτέλεσμα όλων αυτών εταιρειών, οι οποίες μειώνουν το προσωπικό δημιουργήματα του εργο-
των μέτρων εάν θα μας βγάλουν από το τέλμα. τους για λόγους οικονομικούς και μοιραία τίθεν- στασίου της οικογενείας
Η θρησκευτική βία των φανατικών υπό το πρό- ται στο περιθώριο, χωρίς ελπίδα αποκατάστα- Μέντη, που διασώζεται
σχημα της μαντίλας. Ο εμφύλιος πόλεμος στη σης και επανένταξης στον εργασιακό ιστό. Η μέχρι σήμερα χάρη στο
Συρία. Τα μεταναστευτικά κύματα προς την Ευ- οικονομική δυσπραγία έχει οδηγήσει εκτός επαγ- Μουσείο Μπενάκη. Η τε-
ρώπη όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι θέ- γελματικής δραστηριότητας πολλούς μικρομεσαί- χνική του κεντήματος του
λουν ένα καλύτερο αύριο για αυτούς και τα παιδιά ους επιχειρηματίες, ορισμένοι εκ των οποίων αν τσεβρέ που και οι δύο Καρφίτσα χειροποίητη
τους. Το κλείσιμο των συνόρων και ο αποκλει- δεν έχουν ήδη οδηγηθεί στη χρεοκοπία, πλέον πλευρές του κεντημένου του 18ου αιώνα
σμός της βαλκανικής οδού από την Ελλάδα προς αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο. υφάσματος είναι ίδιες.
την κεντρική Ευρώπη, έχει ως αποτέλεσμα χιλιά- Η μεγάλη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που Τα Αιγινήτικα κανάτια, γνωστά και περιζήτητα για
δες πρόσφυγες να έχουν εγκλωβιστεί στα σύ- πλήττει την πατρίδα μας και το ηθικό τέλμα συν- το δροσερό νερό τους. Τα Σιφνέικα τσουκάλια, οι ξυ-
νορα, στανησιά, στην Αθήνα, στον Πειραιά και θέτουν μια πολύπλοκη κατάσταση, την οποία κα- λόγλυπτες κατασκευές τέμπλων εκκλησιών και των
στη λάσπη της Ειδομένης. Η απρόβλεπτη αυτή λούμαστε να αντιμετωπίσουμε πάση θυσία καθώς ωραίων επίπλων της Σκύρου και των Επτάνησων.
κατάσταση εντείνεται με το παιχνίδι της Τουρκίας, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του πυρός. Η τεχνική των φυσητών γυαλιών και των βιτρώ πα-
η οποία θέλει να επωφεληθεί και να πάρει όσο Στις αλλεπάλληλες περιδινήσεις που ταλανί- ραθύρων. Τα υπέροχα έργα των μαρμαράδων της
περισσότερα οφέλη μπορεί, διαδραματίζοντας ζουν την σημερινή κοινωνία μας πρέπει να δώ- Τήνου. Τα σπίτια που στέκουν περήφανα μέχρι σή-
ένα ρόλο αποκλειστικού ρυθμιστή της ροής των σουμε λύσεις με προτεραιότητα στους νέους. Το μερα των Ηπειρωτών πετράδων. Όλα αυτά είναι με-
χιλιάδων δυστυχισμένων. κυριότερο είναι οι νέοι να βρουν απασχόληση. ρικά από τα επαγγέλματα που εκλείπουν και θα
Και αυτό είναι το μεγάλο μας στοίχημα. μπορούσαν να δώσουν στους νέους και σε μεγα-
Στην Ευρώπη έχει δημιουργηθεί μια νέα τάση λύτερους ανθρώπους δημιουργική διέξοδο δουλειάς
επιστροφής στα επαγγέλματα, που με την εξέλιξη και απασχόλησης. Όπως όλα στην εποχή μας έχουν
της τεχνολογίας χάνονται στο πέρασμα του χρό- χάσει την αξία τους έτσι είναι και στο εμπόριο το
νου. Αυτά είναι οι χειροποίητες εργασίες όπως χαμηλό κόστος και τα μιας χρήσεως αντικείμενα. Η
στη χρυσοχοΐα, η μέθοδος του κεριού, από τις νέα τάση αυτή επιστροφής στην χειροποίητη ποι-
αρχαιότερες στη κατασκευή κοσμημάτων. Με οτική εργασία θα έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει
αυτόν τον τρόπο κατασκεύαζαν και οι Αρχαίοι ποιότητα, ομορφιά, ευγενή άμυλα για το καλύτερο
Έλληνες τα κοσμήματα τους, τα οποία έφερε στο ανταγωνιστικό προϊόν και σε πολλούς την επαγγελ-
φως η αρχαιολογική σκαπάνη και είναι αρι- ματική τους αποκατάσταση...
στουργήματα τεχνικής, ομορφιάς και κοσμούν τα Νονίκη Πέρδικα
Μουσεία μας. Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε.Βιτρώ του κ.Στέφανου
Βιτζηλαίου π. Καθηγητή
Μαθηματικών του Σχολείου μας «Η κοιμωμένη» του Χαλεπά
   1   2   3   4   5   6