Page 1 - Layout 1
P. 1
Τ αχ. Γραφείο
ΚΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ


ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 62 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 10, 10561 ΑΘΗΝΑ
Προσφορές που παραδειγματίζουν


''Ουκ αργύριον ή πάντα θει κηλαύνε- βούλιο του Σ.Α.Φ.Ε. την ευχαρι- (στη Δυτική και στην Ανατολική Ευ-
ται'', μεταφράζοντας την αρχαία ρήση, στούμε θερμά, αφού με τον τρόπο ρώπη, στη Βόρειο Αμερική, στη Μέση
ρίχνοντας παράλληλα και μια γρήγορη της μας υπέδειξε τα αρσακειακά Ανατολή, στην Αφρική, αλλά και στην
ματιά γύρω μας εύκολα αντιλαμβάνε- ιδεώδη με τα οποία γαλουχηθή- Άπω Ανατολή).
ται κανείς ότι «όταν υπάρχουν λεφτά καμε εμείς και όλες οι γενιές των Η κ. Καρέλια εκτός από την επιχει-
όλα πάνε καλά». Στηναντίθετη περί- αποφοίτων. ρηματική της δράση παράλληλα
πτωση δημιουργούνται πολλά και ποι- Το όνομα « Καρέλια » είναι άρρηκτα ασχολείται εθελοντικά με το Λύκειο
κίλα προβλήματα. συνδεδεμένο με το χώρο του καπνού Ελληνίδων της Καλαμάτας, του
Από αυτόν τον κανόνα δεν μπό- από το 1888 όταν ο Γεώργιος και ο οποίου είναι Πρόεδρος και το έχει
ρεσε δυστυχώς να ξεφύγει και ο Στάθης Καρέλιας ίδρυσαν την Καπνο- αναδείξει οργανώνοντας παραστά-
Σύνδεσμός μας που λόγω της γενι- βιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ και σήμερα σεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
κευμένης κρίσης αντιμετωπίζει σο- συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαν- εξωτερικό αναδεικνύοντας την ελλη-
βαρά οικονομικά θέματα. Στην κρίση τικότερων επιχειρήσεων της Ελλάδας. νική λαϊκή παράδοση και τα ήθη και
όμως αναδεικνύονται πέραν των Το 1929 η επιχείρηση συγκαταλέγεται έθιμά μας διαμέσου των παραδοσια-
προβλημάτων οι χαρακτήρες και τα μεταξύ των 29 πρώτων Ελληνικών κών χορών.
ιδεώδη μας, τα ήθη και οι αρετές μας. βιομηχανιών και 20 χρόνια αργότερα Κλείνοντας το μικρό αυτό αφιέρωμα
Αναπτύσσονται δυνάμεις όπως η αλ- βρίσκεται στη 12η θέση. Μετά το 1950 για την συναπόφοιτό μας κ. Βίκυ Κα-
ληλοϋποστήριξη, η αλληλοβοήθεια τα τσιγάρα της εταιρείας έχουν μεγάλη ρέλια αξίζει να τονισθεί για άλλη μια
και ο εθελοντισμός. κυκλοφορία σ' όλη την Ελλάδα. φορά η σημασία της παιδείας που λά-
Προσωπικότητες όπως είναι η εκλε- Από το 1957 μετά το ιστορικό σήμα βαμε από τους γονείς και το σχολείο
κτή απόφοιτος κ. Βίκυ Καρέλια και τα ΚΑΡΕΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟ σε συσκευασία κα- μας. Κυρίως όμως εξαίρεται η προσω-
παιδιά της Ανδρέας και Στάθης, ιδιο- σετίνας ακολουθούν πάμπολλες δια- πικότητα των ατόμων που λειτουρ-
κτήτες της καπνοβιομηχανίας Καρέ- κρίσεις της εταιρίας στο χώρο του γούν ως φάροι για την σωστή πορεία
λια, που εδώ και πολλά χρόνια καπνού. Ενδεικτικά αναφέρουμε την που οφείλουμε να ακολουθούμε οι
παραμονή Πρωτοχρονιάς συγκεντρώ- εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το υπόλοιποι ώστε να αποφεύγουμε τους
νουν όλους τους εργαζόμενους του ερ- 1976, την μετεξέλιξή της σε διεθνή σκοπέλους της σημερινής εποχής.
γοστασίου τους στην Καλαμάτα και όμιλο την δεκαετία του '90 και την Θεωρώντας ότι όλοι είμαστε άρρηκτα
τους μοιράζουν μέρος των κερδών της ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στη συνδεδεμένοι μεταξύ μας μπορούμε
επιχείρησής τους. Σόφια και στην Τουρκία ενώ σήμερα η να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις
Η κ.Βίκυ Καρέλια σε σχετικό αί- ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη κα- της εποχής μας και να περάσουμε
τημά μας για στήριξη του Συνδέσμου πνοβιομηχανία και ο πρώτος εξαγω- στην απέναντι όχθη. Είναι μεγάλη τιμή
απάντησε άμεσα με διακριτικότητα γέας τσιγάρων της Ελλάδας και για τον Σύνδεσμό μας να έχει μέλη του
και αγάπη με ποσό που επιτρέπει να ταυτόχρονα μία από τις ταχύτερα ανα- την κ. Βίκυ Καρέλια και πολλές άλλες
συνεχίσουμε την έκδοση της εφημε- πτυσσόμενες ανεξάρτητες καπνοβιο- απόφοιτες που με την προσωπική
ρίδας μας, που σήμερα κρατάτε στα μηχανίες του κόσμου. τους ενεργή παρουσία συνδράμουν
χέρια σας. Η εταιρεία κατέχει το 0,32% της παγ- με κάθε τρόπο τον Σ.Α.Φ.Ε.
Για την ευγενική της χειρονομία η κόσμιας κατανάλωσης με παρουσία Νονίκη Πέρδικα
Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμ- σε 70 και πλέον χώρες του κόσμου Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε.


Δυστυχώς ο Σύνδεσμός μας έχει βρεθεί σε θερμά τα μέλη μας να εξοφλήσουν άμεσα τις
μεγάλη οικονομική δεινότητα με αποτέλεσμα οφειλόμενες συνδρομές τους για να μπορέ-
να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στους σκο- σει ο Σ.Α.Φ.Ε. να συνεχίσει το σημαντικό
πούς του. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται έργο του και την ομαλή λειτουργία του.
   1   2   3   4   5   6