Page 1 - Layout 1
P. 1
Τ αχ. Γραφείο
ΚΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ


ΕΤΟΣ 17ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66 AΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 10, 10561 ΑΘΗΝΑ

Ελισάβετ Δούκα-Καραγιαννοπούλου: Μια ξεχωριστή Εκπαιδευτικός
«Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στουςδε διδασκάλους το ευ λαγών στην Εκπαίδευση κατόρθωσε να διατηρήσει για τη Σχολή
ζην». Μπορεί τα λόγια του Μεγάλου Αλεξάνδρου να έχουν ακου- τόσο την αναγκαία συνοχή της όσο και τη φήμη της για το ιδιαί-
στεί πολλές φορές από τα χείλη μαθητών και δασκάλων, όσο τερα υψηλό επίπεδο σπουδών της.
όμως κοινότυπα και αν φαίνονται η ουσία και η βάση τους είναι Η δράση όμως τηςΕλισάβετ Δούκα-Καραγιαννοπούλου δεν πε-
μεγάλη. Όπως Μεγάλη Εκπαιδευτικός ήταν η Διευθύντρια της ριοριζόταν μόνο στον επαγγελματικό της χώρο. Πρόθυμα και πάντα
Παιδαγωγικής ΑκαδημίαςΕλισάβετ Δούκα-Καραγιαννοπού- εθελοντικά διέθετε μέρος τουελεύθερου χρόνου της σε διάφορες
λου , η οποία έφυγε από κοντά μας στις14/1/2015. Στη μνήμη κοινωφελείς ή επιστημονικές δραστηριότητες, όπως το πρόγραμμα
της αφιερώνουμε αυτό το πρωτοσέλιδο. παρακολούθησης στο Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο, μαθήματα
«Η Ελισάβετ Δούκα-Καραγιαννοπούλου υπήρξε ένα πρό- Γενικής Ψυχολογίας στη Σχολή ΑδελφώνΝοσοκόμων του Ελληνι-
τυπο επιστήμονα, δασκάλου και ανθρώπου» θα πει στην κού Ερυθρού Σταυρού, ενώ υπήρξε επί σειρά ετών συνεργάτιδα
εξόδιο ακολουθία της ο κ.Στέφανος Βιτζηλαίος. της Ψυχολογικής Παιδαγωγικής Εγκυκλοπαίδειας».
«Κόρη φωτισμένων εκπαιδευτικώντου Δημητρίου και της Μα- Αλλά και στα δεσμά του βίου της η Ελισάβετ Καραγιαννοπού-
ρίας Δούκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα σε ένα οικογενει- λου «παρά τις οδυνηρές δοκιμασίες που αντιμετώπισε από
ακό περιβάλλονμε έντονη πνευματικότητα και υψηλή αντίληψη πολύ νεαρή ηλικίαευτύχησε να μην αισθανθεί τη μοναξιά και
ευθύνης και χρέους, προσφοράςπρος τον άνθρωπο και την κοι- την πικρία των απόμαχων της ζωής. Καθημερινά την συντρό-
νωνία γενικότερα. Μετά το τέλος των σπουδών τηςστη Φιλοσοφική φευε με αδελφική στοργή και αγάπη η νύφη τηςΈφη Δούκα ενώ
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών μετέβη μετά του συζύγουτης πλήθος παλαιών σπουδαστριών και συνεργατών της την πλαι-
Ιωάννη Καραγιαννοπούλου-μετέπειτα καθηγητή της Βυζαντινής σίωναν με σεβασμό και αγάπη, ενδεικτική της δικής της φωτει-
Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο- για περαιτέρω σπουδές νής επιρροής στη ζωή τους».
στοΜόναχο από το Πανεπιστήμιο του οποίουέλαβε το διδακτορικό Η Ελισάβετ Δούκα-Καραγιαννοπούλου θα μείνει αξέχαστη σε
της δίπλωμα με ειδίκευση στα Παιδαγωγικά. Επιστρέφονταςστην όλους μας με αγάπη και ευγνωμοσύνη για την απαράμιλλη αφο-
Ελλάδα σε μια εποχή όπου η κατοχή παρόμοιων τίτλων σπουδών σίωση της στο Εκπαιδευτικό Έργο και τη Μεγάλη Αγάπη της για
ήταν πολύ περιορισμένη δεν δυσκολεύτηκε με βάση τα επιστημο- το Παιδί και τον Άνθρωπο.
νικάτηςεφόδια και τηνεν γένει προσωπικότητά της να επιλεγεί το Μόρφωσε γενιές και γενιές κληροδοτώντας τους γνώσεις, αξίες,
1956 από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία να διδάξει το μάθημα των ήθος και καλλιέργεια. Προσέφερε τις γνώσεις της και την εμπειρία
Παιδαγωγικών στην Αρσάκειο Παιδαγωγική Ακαδημία Ψυχικού, της στη διαμόρφωση υγιών προτύπωνγια τους νέους προσφέ-
ενώ στη συνέχεια το 1964 και μετά τη συνταξιοδότησή της μέχρι ροντας τους εφόδια πνευματικά, κάνοντας τους ικανούς να αντε-
τότε Διευθύντριας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Χαράς Συκουτρή, πεξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινότητας και τις απαιτήσεις
της ανατέθηκε η Διεύθυνση της Σχολής, θέση την οποία και διατή- της σύγχρονης ζωής ως υπεύθυνοι πολίτες.
ρησε μέχρι το 1982, όπου και αποχώρησε μιας και με απόφαση Η Ελισάβετ Δούκα-Καραγιαννοπούλου τίμησε με την παρου-
της τότε Κυβερνήσεως απομακρύνθηκαν από τη θέση τους όλοι οι σία της την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία όντας η ίδια φωτεινό πα-
Γενικοί Διευθυντέςτων Δημοσίων Οργανισμών. ράδειγμα για τις δασκάλες/σπουδάστριες που αποφοίτησαν από
ΗΕλισάβετ Δούκα-Καραγιαννοπούλου καθ’ όλη τη διάρκεια την Ακαδημία.
της θητείας της στη θέση της Διευθύντριας της Αρσακείου Παι- Επιβεβαίωσε στην πράξη τον Λιβανοαμερικανό ποιητή και φι-
δαγωγικής Ακαδημίας Ψυχικού πέρα του ότι διοίκησεμε σύνεση, λόσοφο ΧαλίλΓκιμπράν, που έλεγε ότι: «Ο πραγματικός σοφός
ευελιξίακαι αποτελεσματικότητα κατόρθωσε κάτι πολύ πιο ση- δάσκαλος δεν είναιαυτός που σε σπρώχνει μέσα στον οίκο της
μαντικό για κάποιον που ασκεί διοίκησησε ένα τόσο μεγάλο σοφίας, αλλά αυτός που σε οδηγεί στο κατώφλι του μυαλού
πλήθος ανθρώπων. Κατόρθωσε να απολαμβάνει καθολικής σου». Η Ελισάβετ Δούκα-Καραγιαννοπούλου θα μας οδηγεί και
αποδοχής και σεβασμού, να διευθύνει τη σχολήμε ψυχραιμία θα μείνει μια ξεχωριστή προσωπικότητα που το επάγγελμά της
και υπευθυνότητα,με αφοσίωσηστο έργο της χωρίς να παρεκ- το θεωρούσε λειτούργημα.
κλίνει από τις αρχές της. Νονίκη Πέρδικα
Παρά τις όποιες εξωγενείς δυσκολίες λόγω των συχνών αλ- Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε.

Συνεχίζεται η συνεργασία του Σ.Α.Φ.Ε. αναφέραμε και στην προηγούμενη Εφη- ματα Παιδείας, επαγγελματική ανάπτυξη
με τους Προέδρους και Εκπροσώπους μερίδα μας. Οι συναντήσεις αυτές και η και αλληλοβοήθεια νέων αποφοίτων,
των Συνδέσμων Αποφοίτων και άλλων συνεργασία αποσκοπούν στους εξής το- εθελοντισμός και κοινωνικές παρεμβά-
γνωστών Σχολείων της Αθήνας, όπως μείς και στόχους: παρεμβάσεις σε θέ- σεις με δρώμενα, διαλέξεις και ημερίδες.
   1   2   3   4   5   6