Page 1 - Layout 1
P. 1
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
Τχ ρφ ί ο α.Γαε ΕΠ ΘΝΣ ΚΜ ΑΗΑ Επισκεφτείτε το siteμας www.safe.gr
ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ Κωδικός 015203 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 10, 10561 ΑΘΗΝΑ - Tηλ. & fax: 210-3234340 - e-mail: sa-fe@otenet.gr - ΕΤΟΣ 18ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 72 - OKTΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ = ΑΝΑΤΑΣΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΤην εποχή που ζούμε όλα τρέχουν, η τεχνολογία καλπάζει, ισο- Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, απευθυνόμενος
πεδώνονται πόλεις, συνειδήσεις, σκοτώνονται άμαχοι, παιδιά, στο κοινό κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ανέφερε«Η δημιουργία και η
βομβαρδίζονται νοσοκομεία και άνθρωποι στοιβάζονται σε σα- αποπεράτωση του έργου είδε περισσότερες από μια κυβερνήσεις. Και
πιοκάραβα για ένα καλύτερο μέλλον ενώ άλλοι πλουτίζουν εκμε- το μεγάλο ερωτηματικό είναι η πορεία και λειτουργία του Κέντρου όταν
ταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο για την επιβίωση. Στη χώρα περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο. Μην το φοβάστε. Για ένα και μόνο
μας που όλα αλλάζουν και ανατρέπονται, δείγματα ελπίδας για λόγο. Κυβερνήσεις θα φύγουν, κυβερνήσεις θα έλθουν. Αυτό το έργο
να βγούμε από το τέλμα μας δίνουν ο πολιτισμός, οι τέχνες και ο είναι εδώ για δεκάδες και εκατοντάδες χρόνια. Η δύναμη είστε εσείς.
αθλητισμός. Εφόσον δείξατε την αφοσίωση που δείξατε, το σεβασμό να το αγκα-
Η πολύπλευρη δραστηριότητα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος , λιάσετε, να έρχεστε, θα γίνουν πολλά πράγματα, θα είμαστε κι εμείς
παραδίδειστους Αθηναίους το Κέντρο Πολιτισμού,έναέργο διε- κοντά κατά το δυνατόν να βοηθάμε καθ’ όλη τη ζωή του έργου αυτού».
θνών προδιαγραφών με την υπογραφή του μεγάλου αρχιτέκτονα, Επίσης, στη χώρα που ζούμε οιΟλυμπιακοί Αγώνες για άλλη
ανθρώπουκαι φιλέλληνα RenzoPiano , κατασκευήτηςεταιρίας μια φοράυπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της προσωπικής προ-
ΓΕΚΤΕΡΝΑκαιΚΠΙΣΝπουυλοποίησεμε επιτυχία την καινοτόμο σπάθειας και θέλησης των νέων ανθρώπων και των οικογενειών
κατασκευή του ενεργειακού στεγάστρου-το πρώτο στην Ελλάδα. τουςπου με πείσμα τους στηρίζουν σε όλη τη διαδρομή τους. Πα-
«Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάθεση του έργου ήταν η νηγυρίζουμε για τις διακρίσειςτων χρυσών, αργυρών και χάλ-
ποιοτική και ασφαλής κατασκευή του έργου με βάση τα τελικά αρ- κινων ολυμπιονικών και παραολυμπιονικών που κερδήθηκαν με
χιτεκτονικά σχέδια, η τήρηση του προκαθορισμένου προϋπολογι- μεγάλεςθυσίες και έδωσαν ένα μάθημα ενάντια στηναδιαφορίατων
σμού και του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αλλά και η αρμοδίων. Αυτά τα «χρυσά» παιδιά της Ελλάδας, αντιμετώπισαντις
εμπειρία, τεχνογνωσία και οικονομική βιωσιμότητα του αναδό- μύριες όσες δυσκολίες διεκδικώντας το έπαθλο της νίκης,για να δώ-
χου»γράφειη κ. Κατερίνα Λυμπεροπούλου στο ΤΗΕ ΤΟCτης σουν ανάσα δημιουργίας και ανάταση σε όλη την ελληνική κοινωνία,
ΈλληςΣτάη(το έγκυρο ενημερωτικό site www .thetoc.gr , το τελευ- που τόσο το έχει ανάγκη.
ταίο επιτυχές δημιούργημα της δημοσιογράφου αποφοίτου μας του Έργα σαν αυτό που κατασκεύασε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Αρσακείου Ψυχικού κ. Έλλης Στάη ). που ομορφαίνουν την πόλη μας και προσφέρουν στις τέχνες και τον
«Η πρόταση του Ιδρύματος Νιάρχος είναι μια ευκαιρία στην Αθήνα πολιτισμό με την ιδιωτική πρωτοβουλία μαζί με τα νέα παιδιά που
να δείξει τους μυς της. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι αλησμό- κάτω από αντίξοες συνθήκες κατάφεραν να υπερνικήσουν τις δυ-
νητο, αλλά μια καινούργια σχέση ανάμεσα στην τέχνη, τον πολιτισμό σκολίες, μας προσφέρουν το πολύτιμο δώρο της ελπίδας για το μέλ-
και τους ανθρώπους και να σπάσουμε το τείχος αυτού του δέους της λον της Ελλάδας κι ένα καλύτερο Αύριο.
τρομοκρατίας που ασκούσαν τα Μουσεία με τη μνημειακή κατασκευή Νονίκη Πέρδικα
τους» περιγράφει οκ.RenzoPiano. Ο κ. ΑνδρέαςΔρακόπουλος , Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε .


ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Κάνουμε έκκληση στα μέλη μας για την τακτοποίηση των οφει-
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ λών τους το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει ο Σ.Α.Φ.Ε.
ως Σύνδεσμος Αποφοίτων ενός ιστορικού εκπαιδευτικού οργα-
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού ο Σ.Α.Φ.Ε. καλεί νισμού να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του. Οι δρα-
τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα στηριότητες του Συνδέσμου υπηρετούν σκοπούς κοινωνικούς,
7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18.00, στα Γραφεία του Συνδέσμου με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία (προγράμματα στήριξης ακρι-
(Πλατεία Καρύτση 10, 5ος όροφος). τικών σχολείων, παροχής υποτροφιών, συμπαράστασης στη
Θέματα ημερησίας διάταξης: Λογοδοσία Διοικητικού Συμβου- μαθητιώσα νεολαία κλπ). Είναι αποθαρρυντικό για ένα μεγάλο
λίου. Απολογισμός έτους 2015. Προϋπολογισμός έτους 2016. Σε και ιστορικό Σύνδεσμο σαν τον δικό μας η διαπίστωση οικονο-
περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει τη Δευτέρα μικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες παραμένουν παρά τη συνεχή
14 Νοεμβρίου 2016 , την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. ενημέρωση.
   1   2   3   4   5   6