Page 1 - Layout 1
P. 1
Τ αχ. Γραφείο
ΚΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ


ΕΤΟΣ 17ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 65 IANOYΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 10, 10561 ΑΘΗΝΑ
Νέοι ορίζοντες! Με συνεργασίες!
Μ συναντηθήκαμε μετά από προσωπική
ε αφετηρία την στήριξη των
νέων παιδιών στα πρώτα
μου πρωτοβουλία και φροντίδα στο
τους βήματα μετά το σχο-
σπίτι μου στις 17 Δεκεμβρίου 2014, σε
κλίμα άκρως φιλικό, επικοινωνιακά συ-
λείο κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους και πολύ περισσότερο αργό-
όσον αφορά την υλοποίηση των στό-
τερα, στην περίοδο αναζήτησης και νεργάσιμο και με τόνο αποφασιστικό
εργασιακού προσανατολισμού ο Σύν- χων μας, συγκλίναμε όλοι στο κοινό
δεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής σημείο ότι πρέπει να συνεργαστούμε
Εταιρείας-Σ.Α.Φ.Ε. οργάνωσε μια συ- οι απόφοιτοι προκειμένου να ορίσουμε
νάντηση με τους Προέδρους των και να βαδίσουμε σε νέους ορίζοντες
Συνδέσμων Αποφοίτων άλλων σχο- για τα νέα παιδιά, τους αποφοίτους
λείων όπως, κατά αλφαβητική σειρά, των σχολείων μας. Ευχαριστώ πολύ
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλά- όλους όσοι συμμετείχαν στην πρώτη
δος ACG-DEREE (κ.Τζιώτη Ζέτα), μας αυτή συνάντηση και για την άμεση
Βαρβακείου (κ.Μπαχάς Μάριος και ανταπόκριση τους γιατί οι συγκυρίες
κ.Βασιλείου Δημήτρης), Κολλεγίου της εποχής το επιτάσσουν.
Αθηνών (κ.Παπαδόπουλος Άρης), «Αυτοί που σαν αδέλφια ενώνον-
Λεοντείου (κ.Μαμαλής Παναγιώτης), ται για έναν κοινό σκοπό, πιο δυνα-
Πειραματικό (κ.Βαρώτσος Ιωάννης), τοί και από τα απόρθητα τα κάστρα
Α΄Πρότυπο Πειραματικό (κ.Αρταβά- στέκουν» θα πει ο Αντισθένης. «Όλοι
νης Ματθαίος) και Σχολή Μωραΐτη για έναν και ένας για όλους»θα
(κ.Μαχαίρας Κωνσταντίνος). συμβουλέψει ο Αλέξανδρος Δουμάς.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η Βιώνουμε τη μεγαλύτερη οικονο-
συνεργασία μεταξύ των Συνδέσμων των Αποφοίτων των μική κρίση στην ελληνική ιστορία. Κρίση πρωτίστως ΗΘΙΚΗ
σχολείων και η ανταλλαγή απόψεων και δράσεων πάνω σε και μετέπειτα οικονομική. Καλούμαστε λοιπόν με γνώμονα
κοινά θέματα μέγιστου ενδιαφέροντος όπως η προσέλκυση τη συνείδησή μας, το ήθος και την εμπειρία μας να στα-
των νέων στους Συνδέσμους, η στήριξη τους, η ενημέρωσή θούμε δίπλα στους νέους αποφοίτους για να τους στηρί-
τους σε θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, καριέρας, ενημέ- ξουμε και να τους μεταδώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι
ρωση για νέους τρόπους επαγγελματικού προσανατολι- εφικτό ώστε με νέους ορίζοντες σκέψης, άποψης, απόφα-
σμού, με απώτερο στόχο τη συμβολή και συνδρομή των σης και δυνάμεων να αντιμετωπίσουμε το αύριο και τις δυ-
Συνδέσμων στην απρόσκοπτη και ομαλή ένταξη των απο- σκολίες που θα φέρει. «Όταν κάνεις αυτό που μπορείς,
φοίτων στην επαγγελματική και κατά επέκταση στην κοινω- κάνεις αυτό που πρέπει» θα γράψει ο Πολύβιος Δημητρα-
νική σταδιοδρομία τους. κόπουλος. Εμείς, με πρωτεργάτη τον Σύνδεσμο Αποφοίτων
Έχοντας βιώσει την αγωνία των νέων αποφοίτων και εμείς Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας- Σ.Α.Φ.Ε.και συνοδοιπόρους
στα πρώτα μας βήματα, όντας στη συνέχεια οι περισσότεροι τους προαναφερθέντες Συνδέσμους Αποφοίτων, αλλά και
από εμάς γονείς, έχουμε ζήσει το άγχος αλλά και το κόστος μελλοντικά με άλλους, αλλά και με εκείνους των περιφερει-
των σπουδών, της σωστής επιλογής και κατεύθυνσης, της ακών και ακριτικών σχολείων που στηρίζει ο Σ.Α.Φ.Ε. θέ-
επαγγελματικής αποκατάστασης των παιδιών μας. Περά- λουμε «να κάνουμε αυτό που μπορούμε» και σε αυτό το
σαμε από το στάδιο της αναζήτησης εργασίας, στην υγιή αν- κάλεσμα σας θέλουμε συμπαραστάτες Όλους. Τους γονείς,
ταγωνιστικότητα, εφαρμόζοντας στην πράξη έννοιες όπως τους αποφοίτους…
καθήκον, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία, διαμορφώνοντας
αυτό που σήμερα λέμε υγιή ανάπτυξη και τρόπο ζωής. Με Νονίκη Πέρδικα
τη βάση αυτή λοιπόν οι απόφοιτοι όλων των σχολείων που Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Φ.Ε.

Ευχαριστούμε τα μέλη μας που είναι Σύνδεσμός μας και για να μπορεί να σημαντικό να στηρίξουμε τον Σύνδεσμο
συνεπή στην πληρωμή της ετήσιας συν- πραγματοποιεί το σημαντικό έργο του, Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
δρομής τους. Δεδομένου όμως των οικο- παρακαλούνται και τα υπόλοιπα μέλη να για να συνεχίσει την εκπαιδευτική, πολι-
νομικών δυσκολιών που βρίσκεται ο τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Είναι τιστική και κοινωνική του προσφορά.
   1   2   3   4   5   6