Page 2 - Layout 1
P. 2
2 IANOYAΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2015Σ «ΗμέραΑποφοίτων2014»
Ε
ΕΔΛΣΙ ΚΗΩΟ κ.Γεώργιος Μπαμπινιώτης Η κ.Βίβιαν Κλειδέρη Η κ.Ζαφειρούλα Βιττωράτου Η κ.Ελένη Γκίνη Η κ.Άννα Γιαννοπούλου-Μερίκα
ην Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
Τ λωσης είχε η γράφουσα. της Αρσακειακής οικογένειας της
2014 πραγματοποιήθηκε στη
Ακολούθησε χαιρετισμός και ομιλία
κ. Ελένης Αγγελοπούλου , Υπεύθυνης
των Απογευματινών Τμημάτων των
μεστή όπως πάντα σε νοήματα από
Στοά του Βιβλίου η καθιερω-
μένη εκδήλωση του Συνδέσμου μας
τον κ. ΓεώργιοΜπαμπινιώτη , Πρό-
Αρσακείων Σχολείων. Στην αντίστοιχη
«Ημέρα των Αποφοίτων» . Ο Σύνδε-
σμός μας εδώ και πολλά χρόνιακατά εδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας εκδήλωση ένα χρόνο πριν με τιμώμενες
απόφοιτες Διευθύντριες όλων των βαθ-
καιΟμότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας
την καθιερωμένη αυτή εκδήλωση τιμά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.Ο κ.Μπαμ- μίδων των Σχολείων μας η κ.Αγγελο-
απόφοιτες/απόφοιτουςπου έχουν δια- πινιώτης συνεχάρει τους αποφοίτους πούλου είχε μιλήσει για την κ. Παρίση
κριθεί για την προσφορά τους στην μας για την μέχρι τώρα πορεία τους Σοφία-Κωνσταντίνα , Διευθύντρια του
επιστήμη, στην εκπαίδευση, στον πολι- στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Γενικού Λυκείου Ψυχικού.
τισμό, στις τέχνες, στην πολιτικήκαι Κατόπιν η γράφουσα τηρώντας τη συ- Στη συνέχεια η γράφουσα κάλεσε
γενικότερα στην κοινωνία. Κατόπιν επι- νήθη διαδικασία της εκδήλωσης κα- στο βήμα την κ. Ελένη Γκίνη . Η
θυμίας των μελών του Δ.Σ. του λούσε στο βήμα πρώτα την ομιλήτρια κ.Γκίνη αποφοίτησεαπό το Κλασικό
Σ.Α.Φ.Ε. για το έτος 2014 αποφασί- της κάθε τιμώμενης (με αλφαβητική Λύκειο Θηλέων Αρσακείου Ψυχικούμε
σθηκε να τιμηθούν απόφοιτες/από- σειρά) και κατόπιν την ίδια την τιμώ- βαθμό απολυτηρίου «ΑΡΙΣΤΑ». Σπού-
φοιτοιΔικαστικοί . μενη, η οποία ευχαριστούσε τα μέλη και δασεστη Νομική Σχολή Αθηνών. Το
Με αλφαβητική σειρά τιμήθηκαν οι: τους παρευρισκόμενους και ανέφερε 2001 εισήχθημετά από εξετάσεις στο
Βιττωράτου Ζαφειρία, Γκίνη Ελένη, περιστατικά και αναμνήσεις από τη σχο- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Κόμβου Ταξιαρχία, Μαστοραντωνά- λική, φοιτητική και ιδιωτική τους ζωή. του Τομέα Ποινικών Επιστημών του
κης Χαράλαμπος, Μαυρομμάτη Αρ- Για την κ.Ζαφειρούλα Βιττωράτου μί- Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου
γυρώ, Μποκώρου Κατερίνα, λησε η καλή της φίλη και συμμαθήτρια, Αθηνών, διετούς διάρκειας, και απέ-
Παπανδέου Πόπη, Σακελλαροπού- η αγαπητή μας κ. Βίβιαν Κλειδέρη και κτησεΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
λου Κατερίνα καιΣκιάνη Γαρυφαλλιά . η γράφουσα. σης στο «ΠοινικόΔίκαιο – Ποινική
Η επιλογή ήταν δύσκολη καθώςείναι Η κ. Ζαφειρούλα Βιττωράτου απο- Δικονομία» το 2004 με γενικό βαθμό
πολλές οι απόφοιτες/απόφοιτοιμας φοίτησε από το Αρσάκειο Κλασσικό «ΑΡΙΣΤΑ».Τον Δεκέμβριο του 2004 γί-
που έχουν διακριθεί στην Απονομή της Λύκειο Ψυχικού και σπούδασε στη Νο- νεται δεκτή από τη Γενική Συνέλευση
Δικαιοσύνηςμε τρόπο αντικειμενικό και μική Σχολή Αθηνών. Το 2001 πήρε Με- του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστη-
αμερόληπτο σύμφωνα με τις αρχές της ταπτυχιακό Διεθνών Σπουδών της μίου Αθηνών η αίτησή τηςγια εκπό-
ισοτιμίας και της τήρησης και εφαρμο- Νομικής Σχολής Αθηνών και το 2002 νηση διδακτορικής διατριβής και
γής των νόμων, όπως π.χ. οι κ.κ. Μεταπτυχιακό Εμπορικού και Εταιρι- ορίζεται Τριμελής Συμβουλευτική Επι-
Άννα Καλογεροπούλου, Αναστα- κού Δίκαιου του Πανεπιστημίου του τροπή με Επιβλέποντα Καθηγητή τον
σία–Μαρία Παπαδημητρίου, Κων- Λονδίνου. Από το 2003 ως το 2007 κ. Χρίστο Μυλωνόπουλο, και μέλη τον
σταντίνα Κονιδιτσιώτου, Ρωξάνη εργάστηκε ως Δικηγόρος του Δικηγορι- Καθηγητή κ. Λεωνίδα Κοτσαλή και τον
Γιαννουλάτου, ΣταυρούλαΚτιστάκη, κού Συλλόγου Αθηνών και το 2007 ει- Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικόλαο Λίβο,
Ελεάννα Λεοντάρη, Αργυρώ Κου- σήχθη στην Εθνική Σχολή Δικαστών. και θέμα διδακτορικής διατριβής «Το
κουσβετάκη κ.α. Από το 2010 και ως σήμερα εργάζεται ιδιώνυμο έγκλημα». Τον Απρίλιο του
Στην αρχή της εκδήλωσης την προ- ως Πρωτοδίκης στο Πρωτοδικείο Αθη- 2007 εισήχθημετά από εξετάσεις στην
σφώνηση έκανε η Πρόεδρος του Συν- νών. Μιλάει άριστα αγγλικά και γαλλικά Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
δέσμου κ.Νονίκη Πέρδικα που εξήρε και σε βασικό επίπεδο ιταλικά και γερ- στη Θεσσαλονίκη και τον Αύγουστοτου
την προσωπικότητα και το έργο των τι- μανικά.Η Ζαφειρούλα Βιττωράτου 2008 διορίζεταιΠάρεδρος Πρωτοδι-
μωμένων, το δε συντονισμό της εκδή- είναι κόρη ενός άλλου εκλεκτού μέλους κείου Αγρινίου ενώ την επόμενη χρονιά
Η κ.Ταξιάρχια Κόμβου Ο κ.Παναγιώτης Βολάνης Ο κ.Χαράλαμπος Μαστοραντωνάκης Η κ.Κατερίνα Μποκώρου Η κ.Αργυρώ Μαυρομμάτη
   1   2   3   4   5   6   7