Page 3 - Layout 1
P. 3
IANOYAΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 3

Η κ.Μαρία Βαϊάννη Η κ.Αγγελική Δαμασιώτου Η κ.Πόπη Παπανδρέου Η κ.Γιούλη Καρλή Η κ.Κατερίνα Σακελλαροπούλου ΚΗΩ

προήχθηστοβαθμό του Πρωτοδίκη, και υπηρέτησε ως τον Ε
ΕΔΛΣΙ
Σεπτέμβριο του 2010 στο Πρωτοδικείο Αγρινίου και έκτοτε Σ
στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Πρόσφατα επελέγηαπό το Τριμε-
λές Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών να συμ-
μετέχει με δεκατρείς ακόμη δικαστικούς λειτουργούς στο
επιμορφωτικό πρόγραμμα με γενικό τίτλο «Ποινική Δικαιο-
σύνη I» που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας
στις 9, 10 και 11 Απριλίου 2014 με διοργανωτή το Ευρω-
παϊκό Δικαστικό Δίκτυο (European Judicial Training Network) Η κ.Ζαχαρούλα Νίκολη Η κ.Έφη Σκιάνη
σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
και επικεφαλής τον Εισαγγελέα Εφετών κ. Ιωάννη Αγγελή. Αθηνών, Μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου
Μιλάειάριστα δύο ξένες γλώσσες, Αγγλικά (Proficiency of (UniversitéPantheon Assas-PARIS II,Γαλλία) και Μεταπτυ-
Cambridge) και Γερμανικά (Kleines Deutsches Sprachdi- χιακό δίπλωμα Ευρωπαικού Δικαίου (King’s College, Πανε-
plom). Έχει πτυχίο πιάνου από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών με πιστήμιο του Λονδίνου). Από τον Μάιο του 1997 μέχρι τον
βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ ΠΑΜΨΗΦΕΙ» και είναι μέλος της Ελληνικής Απρίλιο του 1998 φοίτησε στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας από το 2004. Λειτουργών. Από τον Μάιο του 1998 μέχρι τον Σεπτέμβριο
Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε για να μιλήσει για την του 2003 ήταν Εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από
κ. Ταξιαρχία Κόμβου η συμμαθήτριατης κ. Άννα Γιαννο- τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012
πούλου – Μερίκα , Kαθηγήτρια Οικονομικών του DEREE ήταν Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από τον Οκτώ-
College – The American College of Greece. βριο του 2012 μέχρι σήμερα είναι αποσπασμένη στην Ει-
Η κ.Κόμβου αποφοίτησε από το Β΄ Λύκειο ΑρσάκειοΨυχι- δική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
κού. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστη- Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως σύμβουλος
μίου Αθηνών, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας του Υπουργού σε θέματα δημοσιονομικού δικαίου. Είναι κά-
Διοίκησης-Τμήμα Διοικητικής Δικαιοσύνης, κάτοχος διπλώμα- τοχος πτυχίων αγγλικής, γαλλικής και ισπανικής γλώσσας.
τος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επι- Έχει κάνει Επιστημονικές εργασίες σε νομικά περιοδικά,
στήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του όπως Διοικητική Δίκη, Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δι-
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος πτυχίωναγγλικής και καίου, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαικού Δικαίου και
γαλλικής γλώσσας. Το 1989 διορίστηκε στο Συμβούλιο της στους τιμητικούς τόμους του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
Επικρατείας ως Εισηγητής, προήχθη σε Πάρεδρο το 1996 τους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχει συμμετάσχει σε
και σε Σύμβουλο το2011. Είναιμέλος επιστημονικών εται- συνέδρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συνεργασία με το
ρειών και επιστημονικών ενώσεων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, του Ιδρύματος Στασινοπούλου και
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Βολάνης , της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
απόφοιτός μας και γνωστόςδημοσιογράφος στο κανάλι της Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Μαρία Βαϊάννη , πρώην Κα-
Βουλής, για να μιλήσει για τον συμμαθητή του και τιμώμενό θηγήτρια στο Α’ Τοσίτσειο - Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης για να μι-
μαςκ. Χαράλαμπο Μαστοραντωνάκη. λήσει για την επόμενη τιμώμενη την κ. Κατερίνα Μποκώρου.
Ο κ.Μαστοραντωνάκης αποφοίτησε από το Β Τοσίτσειο Αρ- Η κ.Μποκώρου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, απο-
σάκειο Εκάλης. ΕίναιΑπόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνι- φοίτησε από το Α’ Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης. Είναι
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Aπόφοιτος πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης Γερμα- και του Université de Strasbourg - D.E.A. de droit public. Το
νίας, όπου έκανε και μεταπτυχιακό. Εισήλθεστο Δικαστικό 1998 φοίτησε στην Εθνική Σχολή Δικαστών – Διοικητική Κα-
Σώμα κατόπιν διαγωνισμού, που έλαβε χώρα τα έτη 2005 - τεύθυνση. Τον Οκτώβριο του 1999 διορίστηκε στο Ελεγκτικό
2006. Αποφοίτησεαπό την Εθνική Σχολή Δικαστών το Μάρτιο Συνέδριο με το βαθμό του Εισηγητή και τον Οκτώβριο του
του έτους 2007. Το Σεπτέμβριο του έτους 2007 διορίστηκεως 2004 προήχθη στο Βαθμό του Παρέδρου, τον οποίο και έχει
Εισαγγελικός Πάρεδρος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μέχρι σήμερα. Είναι κάτοχος πτυχίων αγγλικής, γαλλικής,
και το Σεπτέμβριο του έτους 2008 προήχθηστο βαθμό του Αν- γερμανικής και ισπανικής γλώσσας.
τεισαγγελέα Πρωτοδικών και τοποθετήθηκεστην Εισαγγελία Στη συνέχεια η γράφουσα κάλεσε στο βήμα την κ. Αγγε-
Πρωτοδικών Χαλκίδας. Από τον Σεπτέμβριο του έτους 2010 λική Δαμασιώτου , Πρωτοδίκης Πειραιά, για να μιλήσει για
υπηρετείστην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Είναι κάτοχος την κ. Πόπη Παπανδρέου .
πτυχίων αγγλικής και γερμανικής γλώσσας. Η κ.Παπανδρέου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών,
Στη συνέχεια στο βήμα προσήλθε η κ. Κατερίνα Μποκώ- αποφοίτησε από το Β΄ Τοσίτσειο - Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης
ρου , τιμώμενη και αυτή, για να πει λίγα λόγια για τη συνά- με βαθμό: «Άριστα». Σπούδασε στη Νομική σχολή στο
δελφο και φίλη της κ. Αργυρώ Μαυρομμάτη . Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
Η κ.Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, απο- ύστερα στην Εθνική Σχολή Δικαστών με σειρά επιτυχίας:
φοίτησε από το Β΄ Λύκειο Αρσάκειο Ψυχικού. Έχει Πτυχίο Πρώτη (Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης).
Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Κατέχει Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ποινικό δίκαιο και την
   1   2   3   4   5   6   7   8