Page 4 - Layout 1
P. 4
4 IANOYAΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Ποινική Δικονομία κατόπιν επιτυχούς
Σ παρακολούθησης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα
Ε Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστη-
ΕΔΛΣΙ ΚΗΩ Τον Νοέμβριο του 2012 ανέλαβε την
μών του τμήματος Νομικής του
Ε.Κ.Π.Α.(Σειρά αποφοίτησης: Πρώτη).

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο
Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα:
«Οικονομικό έγκλημα και δικονομική
αντιμετώπιση αυτού». Έχει εργαστεί
για τρία χρόνια ως Καθηγήτρια στα
Τμήματα Επαγγελματικής Μετεκπαί-
δευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)
και Επιτελών-Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.)
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι- Ο Πρόεδρος της Φ.Ε. κ.Γ. Μπαμπινιώτης με μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε. και την Επόπτρια κ.Β. Παπαπέτρου
μόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. Τον
Αύγουστο του 2007 διορίστηκε ως Πά-
ρεδρος Εισαγγελίας στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών. Από τον Αύγου-
στο του 2008 μέχρι και σήμερα είναι
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Από
τον Μάρτιο του 2009 μέχρι και τον
Μάιο του 2013 υπηρέτησε στο Τμήμα
Οικονομικού Εγκλήματος/Τμήμα Προ-
ανακριτικό της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Αθηνών με αντικείμενο την
διενέργεια αυτοπροσώπως προκαταρ-
κτικών εξετάσεων επί ιδιαίτερα σοβα-
ρών υποθέσεων οικονομικών
εγκλημάτων και πράξεων διαφθοράς
Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, Οι τιμώμενοι με μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Φ.Ε. και της Φ.Ε.
καθώς και επί υποθέσεων μεγάλου κοι-
νωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος φίλη και συνάδελφό της κ. Κατερίνα Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερι-
Δημοσίου Συμφέροντος, υποθέσεις Σακελλαροπούλου . κών. Ως Σύμβουλος Επικρατείας, ειση-
όπως π.χ. Υποβρύχια-Άκης Τσοχατζό- Η κ.Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος γήθηκε στο Ε’ Τμήμα και στην
πουλος, Υπόθεση φοροδιαφυγής Επικρατείας αποφοίτησε από το Β΄ Ολομέλεια του Δικαστηρίου υποθέσεις
Ιωάννη Παπαντωνίου-Σταυρούλας Αρσάκειο Ψυχικού. Πήρε το πτυχίο περιβαλλοντικού δικαίου, μερικές από
Κουράκου, υπόθεση «Ασπίς Κάπιταλ»- του Νομικού Τμήματος της Νομικής τις οποίες είναι οι εξής: Προσφυγικά
Παύλος Ψωμιάδης, ENERGA-HELLAS Αθηνών το 1978. Διορίσθηκε Εισηγη- της λεωφόρου Αλεξάνδρας, κεραίες κι-
POWER, Χειραγωγημένοι («Στημένοι») τής στο Συμβούλιο της Επικρατείας το νητής τηλεφωνίας, εκτροπή Αχελώου,
Ποδοσφαιρικοί Αγώνες, Ταχυδρομικό 1982, μετά από διαγωνισμό. αυθαίρετη δόμηση, δόμηση σε νησιά
Ταμιευτήριο (Τ.Τ.), Υπόθεση ΚΑΡΟΥ- Έγινε Πάρεδρος το 1988 και τοποθε- (Ύδρα – Τήνος), θέματα χρήσεων γης,
ΖΟΥ,ΟΠΑΠ-ΙΝΤΡΑΛΟΤ κλπ. Από τον τήθηκε στο Γ΄ Τμήμα όπου χειρίστηκε προστασία αιγιαλού, προαστιακός σι-
Μάιο του 2013 μέχρι και σήμερα υπη- υποθέσεις με θέματα εκπαίδευσης, το- δηρόδρομος, διατηρητέα κτίρια επί της
ρετεί στο Γραφείο Εισαγγελέα Εγκλη-
μάτων Διαφθοράς ως Επίκουρη πικής αυτοδιοίκησης κ δημοσιοϋπαλ- οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, καθώς
Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς ληλικά. Προήχθη σε Σύμβουλο το 2000 και επί των οδών Μακρυγιάννη και Χα-
με αντικείμενο την διενέργεια αυτοπρο- και τοποθετήθηκε στο Ε’ Τμήμα (το τζηχρήστου, ρύπανση Ασωπού, εξό-
σώπως προκαταρκτικών εξετάσεων οποίο ασχολείται, κυρίως, με υποθέ- ρυξη χρυσού στη Χαλκιδική,
επί υποθέσεων που υπάγονται στο σεις που αφορούν το δίκαιο του περι- χωροταξικά σχέδια Ανανεώσιμων
ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 1 του Ν. βάλλοντος), όπου και υπηρετεί μέχρι Πηγών Ενέργειας και Βιομηχανίας, δια-
4022/2011 περί εκδίκασης πράξεων σήμερα. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής χείριση απορριμμάτων.
διαφθοράς πολιτικών και κρατικών της άδειας (1989-90) παρακολούθησε Έχει συγγράψει άρθρα που αφο-
αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου μαθήματα δημοσίου δικαίου μεταπτυ- ρούν ζητήματα συνταγματικού δικαίου
κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος χιακού επιπέδου στο Πανεπιστήμιο της και δικαίου του περιβάλλοντος και έχει
δημοσίου συμφέροντος. Σορβόννης PARIS II.Διετέλεσε πρό- εισηγηθεί σχετικά θέματα σε επιστημο-
Είναι κάτοχος πτυχίων αγγλικής και εδρος της Ένωσης Δικαστικών Λει- νικά συνέδρια και ημερίδες (πολεοδο-
γερμανικής γλώσσας. Έχει δημοσιεύ- τουργών του ΣτΕ κατά τις περιόδους μικός σχεδιασμός, έλεγχος
σει πολλά βιβλία-κώδικες, άρθρα και 1993-95 και 2000-01, Γενική Γραμμα- συνταγματικότητας των νόμων, προ-
παρατηρήσεις και έχει συμμετάσχει τέας (1985-1986) και Αντιπρόεδρος στασία των δασών, διαχείριση υδάτι-
αλλά και παρακολουθήσει πολλά σεμι- (2006-2008). Υπήρξε επίσης μέλος της νων πόρων, αυθαίρετη δόμηση,
νάρια σχετικά με το αντικείμενό της. Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επι- δόμηση και προστασία δασών κ.ά.).
Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε η τροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) κατά την περίοδο Διδάσκει περιβαλλοντικό δίκαιο στην
κ. Γιούλη Καρλή για να μιλήσει για τη 1993-95. Πρόεδρος στο Πειθαρχικό Εθνική Σχολή Δικαστών.
   1   2   3   4   5   6   7   8